استاندارد فورجینگ

فورجینگ میلگرد

استاندارد فورجینگ
 • آشنایی با استاندارد فورجینگ

استاندارد «فولاد برای تسلیح بتن — اتصال میلگردهای جوشکاری شده به روش فشار گازی — روش آزمون و معیار پذیرش» که پیش نویس های آن در کمیسیون مربوط تهیـه و تـدوین شـده اسـت، در یک هزار و ششصد و سی و یکمین اجلاسیه کمیته استاندارد ملی مکانیک و فلزشناسی مورخ 1396/11/25 تصویب شد.  اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 5 (استانداردهای ملی ایران-ساختار و شیوه نگارش) تدوین می شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردهای ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظرهای استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. 

 • روش آزمون و معیار پذیرش اتصال جوش داده شده فشاری گازی میلگردهای فولادی برای تسلیح بتن 

 • هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین استاندارد فورجینگ، تعیین روش آزمون و معیار پذیرش اتصال جوش شده فشاری گازی میلگردهای فولادی به کار رفته برای تسلیح بتن، با استفاده از جوشکاری فشاری گازی دستی، جوشکاری فشاری گازی خودکار و جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ است. 

 • اصطلاحات و تعاریف 

در استاندارد فورجینگ علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استانداردهای، JIS Z 3001-1 و JIS Z 3001-2  ،تعاریف و اصطلاحات ذیل نیز مورد توجه می باشد: 

 1. اتصال جوش داده شده فشاری گازی: جوش سر به سر میلگرد به روش گرمایش میلگردهای تسلیح با شعله گاز اکسیژن-استیلن و جوشکاری آنها با فشار مکانیکی. 
 2. جوشکاری فشاری گازی دستی: که به وسیله مشعل دستی انجام می شود. 
 3. جوشکاری فشاری گازی خودکار: با استفاده از دستگاه جوشکاری فشاری گازی به منظور کنترل خودکار گرمایش، اعمال فشار و به کار گیری مشعل. 
 4. جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ: جوشکاری فشاری گازی به منظور پیرایش گرده جوش با تیغه برشی پس از جوشکاری، مادامی که جوش هنوز داغ است. 
 5. سطح جوش فشاری: سطح جوش اتصال یافته با جوش فشاری 
 6. جوش فشاری: عبارت عام برای اتصالات، شامل سطح جوش فشاری و منطقه تفتیده 
 7. آزمون مجدد: الزام انجام آزمون مجدد، در صورت پذیرفته نشدن معیار آزمون پذیرش چشمی، آزمون کشش یا آزمون خمش توسط ماده آزمون به علت عیوب و موارد مشابه آن. 

 • نوع آزمون 

در استاندارد فورجینگ آمده است که آزمون ها باید شامل آزمون چشمی و آزمون کشش باشد. در صورت عملی نبودن می توان بر اساس توافق بین سازنده و خریدار برای کارهای اتصال، آزمون خمش را جایگزین آزمون کشش نمود. 

 • قطعه آزمون جوش فورجینگ میلگرد

بر اساس استاندارد فورجینگ شکل و ابعاد قطعه آزمون باید مطابق جدول 1 باشد. بر روی قطعه آزمون باید جوشکاری فشاری گازی انجام شود. برای انجام آزمون کشش یا خمش، باید از قطعات آزمون قبول شده در آزمون چشمی استفاده شود. برای قطعات آزمون خمش ساخته شده با جوشکاری فشاری گازی دستی یا خودکار، به منظور خمش مناسب قطعه آزمون، گرده در طرف تماس با سنبه تا سطح ماده اصلی برداشته شود. 

جدول 1- ابعاد قطعه آزمون برای اتصال جوشی فشاری گازی

تصویر


 • روش های آزمون


 1. آزمون چشمی: طبق استاندارد فورجینگ در روش آزمون چشمی، باید روی جوش فشاری به صورت چشمی یا با تجهیزات مخصوصی از جمله: ورنیه، پرگار، خط کش،مدرج، به منظور بررسی قطر و طول گرده جوش، جایجای سطح، ناهمراستایی محور مرکزی میلگرد تسلیح، خمش جوش فشاری، تحدب جزئی، تاب برداشتن قابل ملاحظه، چاله ای شدن یا ترک ناشی از اضافه گرمایش بیش از حد، انجام شود. 
 2. آزمون کشش: آزمون کشش باید مطابق با استاندارد JIS Z 2241 انجام شود. برای به دست آوردن استحکام کششی اتصال، از سطح مقطع عرضی نامی مشخص شده در استاندارد JIS G 3112 برای میلگردهای آجدار، یا از سطح مقطع عرضی مشخص شده در استاندارد JIS G 3191 برای میلگردهای ساده استفاده شود. 
 3. آزمون خمش: طبق استاندارد فورجینگ، آزمون خمش باید با روش خمش فشاری مشخص شده در استاندارد JIS Z 2248 انجام شود. زاویه خمش باید 45 درجه یا بیشتر و شعاع داخلی باید مطابق با استاندارد JIS G 3112 باشد. 

 • معیار پذیرش جوش فورجینگ میلگرد

معیار پذیرش برای آزمون چشمی

طبق استاندارد فورجینگ قطعات آزمون زمانی در آزمون چشمی قبول می شوند که تمامی قطعات، معیارهای پذیرشی که در ادامه به شما معرفی می کنیم را برآورده نمایند: 

 • معیار قطعه آزمون آماده شده با جوشکاری فشاری گازی دستی یا خودکار باید مطابق با موارد ذیل باشد: 

الف) قطر (D) گرده جوش فشاری باید دست کم 1.4 برابر قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح باشد. برای قطعه آزمون با شناسنامه SD 490 مشخص شده در استاندارد JIS G 3112 باید دست کم 1.5 برابر قطر باشد. 

ب) قطر (I) گرده جوش فشاری باید دست کم 1.1 برابر قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح باشد. برای قطعه آزمون با شناسه SD 490 مشخص شده در استادارد JIS G 3112 باید دست کم 1.2 برابر قطر باشد. 

تصویر

ج) جابجایی (Q) سطح جوش فشاری نباشد بیشتر از 1.4 قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح کننده باشد. 

تصویر

د) ناهمراستایی (E) هر دو محور مرکزی میلگردهای تسلیح در جوش فشاری نباید بیشتر از 1.5 قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح باشد. 

تصویر

ذ) تحدب جزئی در جوش فشاری نباید بیشتر از 1.5 قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح باشد. 

تصویر

ه) خمیدگی در جوش فشاری به صورت چشمی مشاهده نشود. 

ی) شکم دادگی، چاله ای شدن، یا ترک ناشی از گرمایش بیش از حددر جوش فشاری به صورت قابل ملاحظه ای دیده نشود. 


 • معیار قطعات آزمون آماده شده با جوشکاری فشاری گازی پیرایش داغ، طبق استاندارد فورجینگ باید بر اساس ذیل باشد: 

الف) طول (i) گرده فشاری باید دست کم 1.1 برابر قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح باشد. برای قطعه آزمون شناسه SD 490 مشخص شده در استاندارد JIS G 3112 باید دست کم 1.2 برابر باشد. 

تصویر

ب) ترک یا چاله روش جوش فشاری که مربوط به سطح صاف شده جوش فشاری است مشاهده نشود. 

ج) بی نظمی های سطحی به وسیله گرمایش بیش از حد روی سطح صاف شده جوش فشاری مشاهده نشود. 


معیار پذیرش برای آزمون کشش

طبق استاندارد فورجینگ، هنگامی قطعات آزمون جوش فورجینگ در آزمون کشش قبول می شوند که تمامی قطعات ویژگی های مشخص شده در استاندارد JIS G 3112 را برآورده کنند. 


معیار پذیرش برای آزمون خمش 

هنگامی تمامی قطعات در آزمون خمش مورد پذیرش قرار می گیرند که تمامی قطعات جوش فشاری که تا زاویه 45 درجه خم می شوند، بدون ترک سطحی باشند. 


آزمون مجدد

 • شرایط آزمون مجدد 

طبق استاندارد فورجینگ زمانی که قطعات آزمون در آزمون های کشش یا خمش به یکی از دلایل ذیل مردود شده اند، می شود تنها یک بار انجام داد: 

الف) شکست آزمون ناشی از شرایط مواد آزمون ( مانند آخال، ترک خوردگی، حفره لوله ای و گود افتادگی)

ب) شکست آزمون ناشی از خرابی خارجی قطعه آزمون در حین آماده سازی 

پ) شکست آزمون ناشی از عملیات نادرست 

ت) شکست آزمون ناشی از ترک در زاویه خمش کمتر از 45 درجه در قسمت دیگر سطح جوش فشاری.


 • قطعه آزمون برای آزمون مجدد 

برای هر قطعه آزمون رد شده، یک قطعه آزمون از سایر اتصالات آماده شده تحت شرایط یکسان نمونه برداری شود. 


 • معیار پذیرش آزمون مجدد

زمانی که همه مشخصات را قطعات آزمون برآورده کنند، طبق استاندارد فورجینگ پذیرفته می شوند. 


سایر الزامات

 • اتصال میلگردهای تسلیح با فولاد درجه متفاوت: برای شعاع خمش درجه های مختلف اتصال فولادی در جوش فشاری و استحکام کششی مشخصات میلگردهای تسلیح با استحکام پایین تر باید اعمال شود. 
 • اتصالات جوشی میلگردهای تسلیح با قطرهای متفاوت: برای تمامی اتصالات مشخصات با میلگردهای تسلیح برای قطرهای کوچکتر باید اعمال شود. 

اقدامات پس از آزمون

 • شناسه جوشکاری 
 • نام جوشکار فشاری (شرکت) 
 • روش جوشکاری فشاری 
 • تاریخ آزمون 
 • ارزشیابی ارزیابی 
 • نام سازنده، طبقه بندی و شناسه گذاری میلگرد تسلیح
 • به همراه سایر اطلاعاتی که مطابق با استاندارد فورجینگ باید ثبت شوند. 


پیوستها:

فایلتوضیحاتتاریخاندازه
فورجینگ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵1.1 مگابایت
فورجینگ میلگرد۱۴۰۳/۰۲/۰۵1.1 مگابایت
فورجینگ۱۴۰۲/۰۳/۰۱1.1 مگابایت
امتیاز: 5 از 5. مجموع 3 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | مقالات | وحید یوسفی مهر | بازدید: 882 | 1684539357